top of page
Teny 6 Spoke Pink aizmugurējais rats

Teny 6 Spoke Pink aizmugurējais rats

SKU: CWTRP6009

Rite?i ir izgatavoti no ?oti viegla magnija sakaus?juma kompoz?ta, kas sniedz ?oti labu brauk?anas komfortu. Sl?gtie gult?i nodro?ina vienm?r?gu brauk?anu, un rats n?k nokomplekt?ts ar fiks?tu / br?vu rumbu (bez zobrata)
Teny rite?i pie??irs j?su velosip?dam unik?lu izskatu un par?d?s j?su individualit?ti un stilu!

 

  • Aploce: Magnija kompoz?tmateri?ls
  • Rumba: fiks?t? / br?v?
  • Svars: 1750 g
  • Ieteicamais riepu izm?rs: 700x25 l?dz 700x38c ce?a riepas

 

L?dzu, ?emiet v?r?, ka ra?o?anas procesa d?? - rite?i ir izgatavoti no vienas formas - ?os magnija kompoz?tmateri?la rite?us nevar sal?dzin?t ar tradicion?lajiem spie?u vai augst?k?s klases oglek?a rite?iem, ja runa ir par apa?umu un stingr?bu. Visi Teny rite?i ir p?rkl?ti ar pulverkr?su, un tiem var b?t nelielas kr?sas nepiln?bas.

    152,99 €Cena
    Kr?sa: Roz?

    Līdzīgās Preces